۱۰ شهریور

دستگاه اندازه گیری نیروی جدایش درپوش تیوب خونگیری خلا مدل 061099

این دستگاه به منظور اندازه گیری نیروی جدایش درپوش از لوله و همچنین اندازه گیری نیروی جدایش رابر از داخل درپوش تیوبهای خونگیری بکار می رود. این دستگاه برای تیوبهای سایز 10/13 و 16 بکار می رود.