اره صابونی اتوماتیک
۱۹ بهمن

اره صابونی اتوماتیک

ماشین برش آبصابونی لوله آهنی به صورت همزمان